JOT
A A A

JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP w Krużlowej Wyżnej


I. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.
 

1. Do podstawowych zadań JOT należy: 

 • podjęcie w czasie dysponowania do 5 minut działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
 • rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
 • utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
 • utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
 • prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
 • współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
 • współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
 • pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP. 

2. Siedzibą JOT jest strażnica OSP Krużlowa Wyżna.

3. Obszarem chronionym przez JOT jest teren powiatu nowosądeckiego. 
 

Na polecenie uprawnionych dyspozytorów jednostka może być dysponowana w ramach struktur KSRG do działań ratowniczych i ćwiczeń na całym obszarze RP.

II. KIEROWANIE JOT - OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.
1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy sekcji. 
2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg. 
3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. w czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji. 
4. Obowiązki i uprawnienia naczelnika OSP
obowiązki:

 • kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
 • typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
 • dysponowanie siłami i środkami JOT,
 • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych, zabezpieczających i ćwiczeń,
 • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
 • zapewnienie zgłoszenia do ośrodka dyspozycyjnego PSP każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
 • dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
 • zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do ośrodka dyspozycyjnego PSP niezdolności do działań załogi JOT,
 • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
 • planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
 • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
 • utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
 • nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
 • informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 • dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.
 • uprawnienia:
 • dysponowanie siłami i środkami JOT,
 • kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
 • mianowanie, po konsultacji z zarządem, dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
 • wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
 • przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
 • pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
 • inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.


5. Obowiązki i uprawnienia zastępcy naczelnika OSP

 • zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
 • z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań.


6. Obowiązki i uprawnienia dowódcy sekcji
obowiązki:

 • kierowanie podległymi pododdziałami sekcją) podczas działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń,
 • ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
 • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
 • prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,
 • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi
 • utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale
 • informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi
 • sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
 • uprawnienia:
 • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP
 • wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład sekcji,
 • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP


7. Obowiązki i uprawnienia dowódcy załogi 
obowiązki:

 • wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, i dowódcy sekcji,
 • sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
 • zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego PSP wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
 • nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego PSP o zaistniałym wypadku lub innej przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
 • zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
 • dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
 • współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
 • utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
 • zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
 • zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody - zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
 • zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
 • dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP,
 • sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.
 • uprawnienia:
 • dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
 • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.


8. Obowiązki i uprawnienia kierowcy - operatora sprzętu.
obowiązki:

 • dbałość i odpowiedzialność za sprawność techniczną powierzonego samochodu i sprzętu,
 • zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji ratowniczej, innych zdarzeń i ćwiczeń,
 • obsługa środka transportu i sprzętu w sposób zapewniający wykonanie zadania i bezpieczeństwo ratowników,
 • pomoc w utrzymywaniu łączności radiowej na miejscu zdarzenia,
 • doprowadzenie do ponownej sprawności samochodu i sprzętu po powrocie z wyjazdu,
 • utrzymywanie samochodu i sprzętu w należytej czystości i konserwacji,
 • terminowe dokonywanie okresowych badań technicznych samochodu i sprzętu, tankowanie i rozliczanie paliwa,
 • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji technicznej powierzonego sprzętu,
 • wykonywanie rozkazów i poleceń uprawnionych funkcyjnych,
 • uprawnienia:
 • wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów.


9. Obowiązki i uprawnienia ratowników
obowiązki:

 • wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
 • przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
 • sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
 • włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
 • uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
 • przestrzegać zasady i przepisy BHP,
 • poddać się obowiązującym okresowym badaniom lekarskim
 • dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
 • dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

uprawnienia:

 • zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia strażackiej służby,
 • zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
 • wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
 • ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
 • świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
 • ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
 • zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
 • zgłaszanie do osób funkcyjnych uwag odnośnie sprawności sprzętu i stanu środków ochrony osobistej,
 • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.


III. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

 • Wiek 18 - 60 lat.
 • Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
 • Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o zdolności do wykonywania funkcji ratownika i kierowcy - operatora OSP.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Cechy osobiste:

 • odporność na stres - opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
 • zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
 • zdolność podejmowania szybkich decyzji,
 • stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
 • koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.

Wyszkolenie pożarnicze:

 • podstawowe strażaka ratownika (wszyscy powołani do JOT)
 • szkolenie bhp (wszyscy powołani do JOT)

uzupełniające (odpowiednie do pełnionej funkcji lub obsługi specjalistycznego sprzętu):

 • operatorów sprzętu
 • dowódców
 • naczelników
 • ratowników przedmedycznych.


IV. WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH DO JOT OSP KRUŻLOWA Z PRZYDZIAŁEM FUNKCJI - ZAŁ. NR 1

V. NORMATYW WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRANSPORTU, SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA - ZAŁ. NR 2 

 
 
 
 
 
Nawigacja
Aktualności O nas Historia Zarząd Teren działania Wyposażenie Galeria Linki Kontakt